Werkwijze

Via Kapitaal Lokaal kunt u gemakkelijk geld lenen bij u in de buurt middels een effectieve annuïteitenlening via crowdfunding. Kapitaal Lokaal streeft naar een zo betrouwbaar en transparant mogelijke werkwijze. Investeerders kunnen al vanaf € 100,- investeren in uw project! Alle geïnvesteerde gelden worden geparkeerd op de bankrekening van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Zodra uw crowdfundingscampagne succesvol is, zorgt Kapitaal Lokaal voor de totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt het totale bedrag naar uw onderneming overgemaakt. Maandelijks betaalt u vervolgens rente en aflossing. Kapitaal Lokaal zorgt ervoor dat de investeerders daarna de rente en aflossingsbedragen op hun bankrekeningen gestort krijgen.


Crowdfunding proces

Crowdfunding proces ondernemers1. Inschrijven als geldvrager

Bij Kapitaal Lokaal kunnen ondernemers zich gemakkelijk registreren. Na inschrijving ontvangt de ondernemer per e-mail een aanmeldbevestiging met een uniek gebruikersnummer. Daarbij zal als bijlage een gebruikersovereenkomst worden meegezonden met het verzoek om deze te ondertekenen en vergezeld van een recent uittreksel kvk en kopie ID bewijs van de ondernemer/natuurlijk persoon of - middellijk - bestuurder, te retourneren door middel van een upload-mogelijkheid op de website.

2. Kapitaalbehoefte definiëren

De ondernemer kan via de website een project aanmelden met een bijbehorende kapitaalvraag. De ondernemer verstrekt daarbij de door Kapitaal Lokaal op de website vermelde relevante financiële en overige informatie. De minimale kapitaalvraag voor deelname is € 25.000,-. Na aanmelding van een project neemt Kapitaal Lokaal contact op met de ondernemer om de verstrekte informatie te verifiëren en het verdere proces te bespreken.

3. Projectdetails uitwerken/aanleveren

Als Kapitaal Lokaal vaststelt dat ook aan de overige voorwaarden is voldaan en de aanmelding verder in procedure kan worden gebracht, ontvangt de ondernemer een e-mail met een bevestiging en het verzoek om zo spoedig mogelijk aanvullende gegevens aan te leveren met het oog op de interne kredietbeoordeling.

4. Kredietbeoordeling en goedkeuring project

Voor Kapitaal Lokaal een beslissing kan nemen over de goedkeuring en toelating van een bepaald project tot het crowdfundsproces, zal eerst een externe kredietbeoordeling plaatsvinden. De aan dit gehele beoordelings- en toelatingstraject verbonden kosten van €350,- zullen vooraf door de ondernemer moeten worden voldaan.

Binnen een week na betaling van de beoordelingskosten wordt door Kapitaal Lokaal contact opgenomen met de ondernemer om een afspraak te plannen voor een bedrijfsbezoek en een bespreking met één van zijn externe kredietbeoordelaars. Deze zal de ontvangen gegevens met de ondernemer doornemen en bespreken, het investeringsplan beoordelen en de onderneming toetsen op kredietwaardigheid. Dit laatste geschiedt op basis van het kredietbeoordelingsdocument van Kapitaal Lokaal, dat ook is te raadplegen via de beoordelingscriteria van Kapitaal Lokaal. De uitkomst van deze afsluitende en doorslaggevende (interne) kredietbeoordeling zal zijn dat het project wordt goedgekeurd, afgekeurd of zal worden aangehouden voor het wijzigen/aanvullen van de financieringsaanvraag.

5. Pitch

In geval de aanvraag van een project is goedgekeurd kan de ondernemer starten met het opstellen van een pitch, d.w.z. een beknopte presentatie met tekst en uitleg en desgewenst met afbeeldingen en filmpjes ten behoeve van de aanbesteding van het project. De pitch heeft de volgende standaard opbouw waarin de financieringsaanvraag wordt toegelicht:

  • Samenvatting

  • Financiële positie en risico’s

  • De investering

  • Ondernemer

  • Onderneming

Als de pitch door Kapitaal Lokaal is goedgekeurd - eventueel na op aanwijzing van Kapitaal Lokaal doorgevoerde aanpassingen - ontvangt de ondernemer een factuur voor de kosten die zijn verbonden aan het publiceren van het project en de pitch op het crowdfundplatform. Deze kosten bedragen € 450,- exclusief BTW.

6. Publicatie

Na betaling van de factuur wordt het project online gezet en op het crowdfundsplatform geplaatst. Het project wordt vervolgens zichtbaar voor alle bezoekers van de website van Kapitaal Lokaal, dus ook voor de niet bij Kapitaal Lokaal geregistreerde investeerders. De ondernemer wordt in de gelegenheid gesteld om een succesvolle wervingscampagne te bevorderen door het project via social media te delen en op andere wijze onder de aandacht te brengen van derden.

Bij Kapitaal Lokaal geregistreerde investeerders kunnen via de website van Kapitaal Lokaal reageren op een gepubliceerd project. Van de ondernemer wordt verwacht dat hij of zij zal reageren op vragen van investeerders.

Indien een project na een termijn van 14 dagen na publicatie voor minder dan 20% is volgeschreven, wordt het project offline gehaald en wordt de fundprocedure beëindigd. Wanneer een project na een termijn van 14 dagen vanaf publicatie voor meer dan 20% is volgeschreven, blijft het project online staan tot het einde van de (verlengde) publicatieperiode.

7. Verdere procedure (go-or-no-go)

Wanneer 100% van het doelbedrag van een bepaald project, waarvoor investeerders zich hebben ingeschreven, is bereikt, krijgt het betreffende project de status ‘volgeschreven’. Het project is daarna ‘gesloten’ en investeerders kunnen daarin niet meer investeren.

Investeerders hebben een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de investeerder zich voor een project heeft ingeschreven. Tijdens de bedenktijd hebben investeerders het recht om de investering terug te trekken en het gestorte kapitaal terug te vorderen.

Ook de ondernemer heeft de gelegenheid om gedurende de crowdfundprocedure het project terug te trekken. Dit is uitsluitend mogelijk zo lang het project nog niet is volgeschreven.

Wanneer het project niet binnen de publicatieperiode is volgeschreven kan het bestuur van Kapitaal Lokaal besluiten om deze termijn te verlengen, mits de ondernemer daarvoor zijn of haar toestemming verleent. Verlenging zal slechts plaatsvinden wanneer aannemelijk is dat het project alsnog op korte termijn zal worden volgeschreven.

Doelbedrag niet gehaald (alles-of-nietsprincipe)

Kapitaal Lokaal werkt met het alles-of-nietsprincipe. Wanneer u als ondernemer heeft aangegeven €100.000,- nodig te hebben voor de realisatie van uw project, maar de crowd investeert niet meer dan €70.000,-, is het geen succesvol crowdfundingsproject. Wij zijn namelijk van mening dat het project dan geen kans van slagen heeft.

8. Lening actief

De ondernemer zal gedurende de looptijd van de geldlening maandelijks rente en aflossing (annuïteit) overmaken naar de bankrekening van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Bij de leningovereenkomst zal een transparant betalingsschema worden toegevoegd. 

Voor een uitgebreidere toelichting op het proces verwijzen wij u naar de ‘Gebruikersovereenkomst’.

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.