Kredietbeoordeling

Kapitaal Lokaal doet er zoveel mogelijk aan om de investeerders te beschermen door hen zo goed mogelijk inzicht te geven in de risico’s van de diverse projecten. Dit doet Kapitaal Lokaal door middel van een onafhankelijke externe- en interne beoordeling.

Externe rating

Kapitaal Lokaal werkt met het onafhankelijke kredietratingbureau CreditSafe. Voor alle bedrijven die een aanvraag indienen bij Kapitaal Lokaal wordt een CreditSafe-rapport opgevraagd. Financieringsaanvragen van bedrijven met een score onder 37 worden niet in behandeling genomen.

Externe beoordeling

Wanneer aan de minimum CreditSafe score van 37 wordt voldaan, worden de risico’s in kaart gebracht door de interne beoordeling van Kapitaal Lokaal.

De geldvrager wordt gevraagd om bijvoorbeeld de volgende documenten per email te verstrekken:

 1. BKR toetsing aanvrager

 2. Uittreksel(s) uit het Handelsregister

 3. Statuten BV / CV

 4. Curriculum Vitae:

  1. Personalia: Naam + Voorletters

  2. Geboortedatum en -plaats

  3. Adres

  4. Telefoon

  5. Gehuwd met: naam, gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

  6. Geboortedatum

  7. Beroep

  8. Kinderen: geboortedata

  9. Opleidingen

  10. Ervaring: Bedrijven / werkkring / functies

 5. Eigen woonhuis (Taxatierapport of WOZ-waarde)

 6. Afschrift hypotheek (akte / voorbelasting)

 7. Vermogensstaat, taxatierapporten (verzekerde waarde)

 8. Assurantieoverzicht, risicopolissen

 9. Laatste jaaropgaaf aanvrager en partner (inkomstenbelasting)

 10. Overzicht laatste debiteuren- en crediteurenlijst*

 11. Ondernemersplan

 12. Jaarcijfers laatste 3 jaar*

 13. Tussentijdse cijfers (lopende jaar)*

 14. Financieringsovereenkomsten bestaande financieringen

 15. Brochure(s)

 16. Liquiditeits- en rentabiliteitsprognose lopende jaar (deze kunnen later worden opgevraagd)

*Starters/Start-ups zullen deze gegevens niet aan hoeven te leveren.

Aan de hand van de aangeleverde informatie zal de aanvraag door een onafhankelijke externe adviseur beoordeeld worden.

Kapitaal Lokaal kredietscore

Aan de hand van de ontvangen gegevens wordt er door Kapitaal Lokaal een kredietbeoordeling uitgevoerd middels een gestandaardiseerd systeem. Deze beoordeling geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming.

De Kapitaal Lokaal kredietscore wordt gebaseerd op de balans en de winst- en verliesrekening voor kredietaanvraag met historische cijfers, na kredietaanvraag op basis van historische gegevens en na kredietaanvraag op basis van een prognose zoals weergegeven in de prognose van het bedrijfsplan.

 • Kapitaal Lokaal voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Kapitaal Lokaal kredietscore op basis van een model dat Kapitaal Lokaal opgesteld en getoetst heeft met ervaren kredietspecialisten en accountants.

 • Uit dit model volgt in één oogopslag de beoordeling van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming.

 • De Kapitaal Lokaal kredietscore wordt gebaseerd op de laatste jaarrekeningen (verleden) en het bedrijfsplan met begroting en prognose (toekomstverwachting).

Beoordelingscriteria

 • Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflosverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere vervangingsinvesteringen en financiering van groei in de score meegenomen.

 • Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.

 • Liquiditeitscore staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottende activa /vlottende passiva).

Weging en rentepercentages

De weging van de beoordelingscriteria, de Kapitaal Lokaal score en de aanbevolen rente zijn in het onderstaande schema terug te vinden.

Kapitaal Lokaal score

Kapitaal Lokaal score uitkomst

Aan de hand van de beoordeling krijgen de ondernemingen één van de onderstaande Kapitaal Lokaal scores:

 • A+ Excellent

 • A Goed

 • B Ruim voldoende

 • C Voldoende

 • C- Matig

Deze score wordt bij elk gepubliceerd project op de website van Kapitaal Lokaal vermeld.Laatst gewijzigd op: 30 maart 2017

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.