All-in-debiteurenbeheer

Kapitaal Lokaal kiest voor het all-in-debiteurenbeheer van INcompanyCASSO (hierna: IC), de meest uitgebreide vorm van dienstverlening ten behoeve van de investeerder (geldgever) en de klant (geldlener). Deze pagina beschrijft een “standaard routing” op hoofdpunten. Iedere vordering is namelijk anders en Kapitaal Lokaal en IC zien de noodzaak om per dossier maatwerk te bieden.


Betalingsverplichting(en)

De klant dient maandelijks, voor of uiterlijk op de eerste dag van de betreffende maand, een van tevoren afgesproken bedrag te voldoen aan Kapitaal Lokaal, bestaande uit rente, aflossing en administratiekosten. Betalingen vinden plaats op een rekening van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Kapitaal Lokaal zorgt voor de uitkering van dat bedrag aan de investeerders via de bankrekening van Stichting Derdengelden Kapitaal Lokaal. Vindt de betaling van de maandelijkse verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan neemt IC de behandeling van Kapitaal Lokaal over. Enerzijds om een oplossing in der minne te vinden, maar ook om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de achterstand niet verder oploopt. De investeerders machtigen Kapitaal Lokaal en daarmee ook IC om al datgene te doen wat Kapitaal Lokaal en IC in het belang van de investeerders en klanten noodzakelijk en passend achten. Kapitaal Lokaal en IC kiezen voor een intensieve doch flexibele dossierbehandeling, om in iedere kwestie maatwerk te kunnen leveren.


Standaard routing bij achterstand in de betaling ­ 

Herinneren

De maandelijkse termijnbetaling dient voor of uiterlijk op de eerste dag van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. Zodra een achterstand in die maandelijkse betaling wordt ontdekt, zal IC na ongeveer 4 dagen de kwestie oppakken om de klant middels een herinnering aan te sporen de achterstand aan te zuiveren.

Ingebrekestelling

Wordt ondanks de herinnering niet tot betaling overgegaan, dan zal IC de klant middels een zogenaamde veertiendagenbrief in de gelegenheid stellen om alsnog ­binnen 14 dagen na verzending van die brief­ tot betaling van de achterstand over te gaan. In deze laatste aanmaning wordt opgemerkt welk bedrag aan buitengerechtelijke kosten de klant verschuldigd is bij het uitblijven van tijdige betaling. Met deze ingebrekestelling voldoet Kapitaal Lokaal aan de wettelijke voorschriften om aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 BW).

Kapitaal Lokaal kiest er bewust voor om -­uitzonderingen daargelaten-­ geen buitengerechtelijke kosten te verhalen op de klant. Het doel van het debiteurenbeheer is het zo snel mogelijk (kunnen) aflossen van de achterstand ten behoeve van de investeerders. Kapitaal Lokaal wil de vordering niet verzwaren met extra kosten indien de klant meewerkt aan het bereiken van een minnelijke oplossing, maar behoudt zich terzake wel alle rechten voor.

Telefonisch contact / SMS / email / whats app

Mocht een klant in de eerste week na verzending van de veertiendagenbrief (nog) niet reageren, dan zal na ongeveer 7 dagen getracht worden op een andere manier met de klant in contact te komen om te vragen hoe deze de kwestie wil/kan oplossen. Gedurende de hele looptijd van een dossier worden diverse vormen van communicatie ingezet om met de klant in contact te komen en te blijven.

Betalingsafspraken/­regelingen

Uitgangspunt bij het maken van betalingsafspraken zal (in ieder geval) inhouden het niet verder laten oplopen van de achterstand in de betaling. Met andere woorden: tijdige betaling van de maandelijkse verplichtingen heeft prioriteit. Naast betaling van de lopende termijnen zal getracht worden met de klant afspraken te maken om de achterstand aan te zuiveren. Eventuele betalingsafspraken met de klant worden door IC bevestigd en gemonitord. Wordt betaling in termijnen afgesproken, dan zal in ieder geval worden bevestigd dat de regeling automatisch vervalt bij niet of niet tijdige betaling van één of meer termijnen en/of lopende betalingsverplichtingen. De restantvordering (achterstand) wordt in het voorkomende geval ineens en in haar geheel opeisbaar.

Buitengerechtelijke (schuld)sanering / WSNP / faillissement

Het kan voorkomen dat een klant dermate in financieel zwaar weer verkeert dat deze op enig moment een buitengerechtelijk saneringsvoorstel presenteert. In dat geval zorgt IC voor de behandeling en beantwoording van eventuele berichten aan derden. In het geval een faillissement of toelating tot de WSNP wordt uitgesproken, zal IC de vordering bij de curator respectievelijk bewindvoerder indienen en de afwikkeling ervan volgen.

Gerechtelijke incasso

Indien daar aanleiding toe bestaat, kan IC namens de investeerders en/of Kapitaal Lokaal een procedure voor de kantonrechter starten om betaling van een verschuldigd bedrag af te dwingen. Alvorens hiertoe wordt overgegaan, zal met de klant getracht worden in der minne een oplossing te bereiken. IC verstrekt altijd op voorhand een indicatie van de te maken kosten in het kader van een juridische procedure. Een meerderheid van de investeerders zal zich akkoord moeten verklaren met de te nemen maatregelen.


Kostenstructuur

Het all­-in-debiteurenbeheer voorziet in alle werkzaamheden die IC verricht (herinneren, aanmanen, voeren van besprekingen, behandelen van voorstellen, het monitoren van afspraken, het afwikkelen van een sanering of faillissement etc.). Door de afspraken die Kapitaal Lokaal hierover heeft gemaakt met IC, lopen investeerders in beginsel geen (extra) kostenrisico voor niet betalende klanten (duidelijkheid vooraf). Daarnaast worden bij de klant -­uitzonderingen daargelaten-­ geen kosten in rekening gebracht om zoveel en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, zonder de klant te belasten met hoge kosten.Laatst gewijzigd op: 7 november 2016

Op de hoogte blijven van Kapitaal Lokaal?


Ik wil de nieuwsbrief ontvangen voor:

Laatste blogs

Portefeuille-informatie Kapitaal Lokaal

Lees meer

Kapitaal Lokaal trotse winnaar Crowdfund Award 2019!

Lees meer

Kapitaal Lokaal B.V. heeft een ontheffing ontvangen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de WFT.

Kapitaal Lokaal B.V. is opgenomen in het AFM register onder nummer 19000043 en staat onder toezicht van de AFM.